799 073 601 biuro@acg-rent.pl

Regulamin wypożyczalni


Nazwa firmy, zwana dalej Wynajmującym wynajmuje Najemcy, którego podpis widnieje na umowie najmu, samochód określony w postanowieniach niniejszej umowy najmu, które Najemca przyjmuje i zobowiązuje się przestrzegać.

1. Opłaty za najem
Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat przedstawionych na pierwszej stronie umowy najmu lub wymienionych w obowiązujących taryfach Wynajmującego. Wysokość opłaty za wynajem samochodu określana jest w chwili rozpoczęcia wynajmu i zależy od zastosowanej taryfy cenowej. Najemca wyraża zgodę na zapłatę dodatkowych kosztów z tytułu zobowiązań powstałych w trakcie trwania Umowy a także po jej zakończeniu, tytułem nie objętych opłatą za najem dodatkowych opłat za:

 1. zużyte paliwo,
 2. opłaty administracyjne,
 3. naprawę uszkodzonego pojazdu nie objętą ubezpieczeniem,
 4. udział własny w przypadku utraty pojazdu lub naprawy uszkodzonego pojazdu objętej ubezpieczeniem.

1.1. Opłata administracyjna za mandaty
W przypadku niezapłaconych opłat parkingowych lub mandatów za naruszenie przepisów kodeksu drogowego, o których Wynajmujący zostanie powiadomiony przez władze miejskie lub Policję, Najemca zostanie obciążony kwotą w wysokości 50,00 zł brutto za udzielenie informacji o sprawcy wykroczenia powyższym organom.

1.2. Opłata za przedłużenie wynajmu
W przypadku przedłużenia wynajmu bez wcześniejszego poinformowania Wynajmującego, Najemca zostanie obciążony kwotą w wysokości 1,5 stawki dziennej zakontraktowanej w umowie.

2. Najem i zwrot samochodu
Samochód wynajmowany jest w dobrym stanie technicznym i przygotowany jest do normalnego użytku w chwili odbioru przez Najemcę. Przed zwrotem pojazdu Najemca zobowiązany jest do uzupełnienia paliwa odpowiednim dla danego samochodu typem paliwa do poziomu z jakim samochód został mu przekazany. Jeżeli samochód zostanie zwrócony z mniejszą ilością paliwa, Najemca zostanie obciążony kosztem brakującego paliwa oraz opłatą dodatkową z tytułu do tankowania pojazdu w wysokości 30,00 zł brutto. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu w ustalonym podczas wydania miejscu i o określonym czasie. Samochód musi być zwrócony z kompletem dokumentów i kluczyków. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania samochodu od Najemcy na jego koszt w przypadku stwierdzenia użytkowania samochodu z naruszeniem warunków niniejszej umowy. Czas trwania wynajmu naliczany jest w oparciu o okresy 24-godzinne
i rozpoczyna się w chwili udostępnienia samochodu Najemcy. Przedłużenie wynajmu powyżej 59 minut powoduje naliczenie opłaty za następną dobę. Przedłużenie czasu wynajmu wymaga zgody Najemcy. Integralną część tej umowy stanowi formularz „Protokół zdawczo – odbiorczy”,  na którym widnieją podpisy Najemcy oraz przedstawiciela Wynajmującego, które składane są w chwili wynajęcia i zwrotu samochodu. Wszelkie uszkodzenia muszą być naniesione przez przedstawiciela Wynajmującego na formularz „Protokół zdawczo – odbiorczy” i zaakceptowane przez Najemcę w dniu odbioru.

3. Warunki używania samochodu

3.1. Wynajęty samochód nie może być używany

 1. przez osobę inną niż Najemca jeżeli osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego poprzez wpisanie na pierwszej stronie umowy najmu. Osoba ta winna posiadać ważne krajowe prawo jazdy lub międzynarodowe prawo jazdy, jeżeli jest wymagane na mocy przepisów Konwencji Genewskiej o Ruchu Drogowym z 1968 roku.
 2. jeśli Najemca lub inny kierowca samochodu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji,
 3. wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym obowiązującym na terenie Polski,
 4. poza granicami Polski bez każdorazowego powiadomienia Wynajmującego. Nie zezwala się na wjazd do następujących państw: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czarnogóry, Estonii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Rosji, Rumunii, Serbii Turcji, Ukrainy,
 5. w wyścigach, rajdach lub zawodach sportowych,
 6. do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu bez zgody Wynajmującego,
 7. do holowania innych samochodów, przyczep lub innych przedmiotów,
 8. do przewozu substancji łatwopalnych, niebezpiecznych, jak również toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych substancji,
 9. do przewozu rzeczy, które z powodu swego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie samochodu i narazić Enterprise na dodatkowe koszty spowodowane przestojem samochodu,
 10. do przewozu żywych zwierząt (z wyjątkiem zwierząt domowych, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego),
 11. gdy zamontowany bagażnik na dach i tym podobne urządzenia nie są dostarczone przez Wynajmującego,
 12. do jazdy po nieutwardzonych drogach lub drogach, których nawierzchnia lub stan mogą spowodować uszkodzenie zawieszenia samochodu, kół, opon.

Jeżeli na skutek nieprawidłowego użytkowania samochodu, utraty dokumentów przez Najemcę, bądź zaistnienia jakichkolwiek innych okoliczności z winy Najemcy samochód zostanie wyłączony z ruchu, Wynajmujący może obciążyć Najemcę za każdy dzień przestoju samochodu wg stawki zgodnie ze stawką zakontraktowaną w umowie.